Alg. vw.

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoons-en organisatie gegevens
via de websites www.hethoutenhuizeke.be; www.schleich-online.be.be; www.klaspoppen.be;
www.collecta-online.be; www.papo-online.be en regelt eveneens het gebruik van cookies
op deze Websites. Het doorgeven van uw persoons-en organisatie gegevens impliceert
uw uitdrukkelijk en geïnformeerd akkoord met de verwerking van persoons-en organisatie
gegevens en bijgevolg ook uw volledige kennis van deze Privacyverklaring.
Artikel 1 – Algemeen
1.1 Het Houten Huizeke (Marleen Ryken) met maatschappelijke zetel te Langstraat 33, 2260
Westerlo, ingeschreven bij de KBO met nummer 0772 082 980
hierna: “Het Houten Huizeke”, “Verantwoordelijke” of “Wij” zijn verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoons-en organisatie gegevens op voormelde websites.
1.2. Uw gegevens zullen verwerkt worden conform de Wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en de Wet van 13 juni 2005 op de elektronische communicatie.
1.3. Voormelde websites kunnen links bevatten naar externe websites die beheerd worden
door andere ondernemingen. Hou er rekening mee dat de richtlijnen beschreven in deze
Privacyverklaring niet van toepassing zijn op de informatie verzameld op andere websites.
1.4. Door aan Het Houten Huizeke persoons-en organisatie gegevens mee te delen, gaat u
uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij persoons-en organisatie gegevens verzamelt,
verwerkt en beheert zoals hieronder beschreven.
Artikel 2 – Persoons-en organisatie gegevens
2.1. Gegevens die u aan ons geeft De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, houden
voornamelijk uw naam en voornaam, adres, emailadres. Organisatie gegevens die u aan ons
doorgeeft dienen tot het opmaken van aankoopbevestiging en het uitvoeren ervan.
2.2. Gegevens die automatisch worden verzameld Bepaalde gegevens worden verzameld
aan de hand van cookies.
Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden: De persoons- en organisatie gegevens worden verwerkt om:
 uw aangekochte artikelen te verzenden
 na het verifiëren van het anoniem karakter van de gegevens, statistieken op te maken of
een onderzoek te voeren naar het aantal bezoeken op de verschillende onderdelen van de
Websites.
3.2. Commerciële doeleinden: Uw persoonsgegevens mogen worden gebruikt voor direct
marketing-doeleinden (nieuwsbrief) voor zover u hiertoe uw uitdrukkelijk instemming heeft
verleend door het overeenkomstige hokje aan te vinken. U heeft het recht om hier te allen
tijde verzet tegen aan te tekenen en u krijgt tevens de mogelijkheid om zich gemakkelijk uit te
schrijven door op de daartoe voorziene link in de email te klikken.
3.3. Doorgifte aan derden: Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden
behandeld en niet aan derden worden doorgegeven.
Artikel 4 – Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in
functie van de doeleinden van de verwerking.
Artikel 5 – Uw rechten als betrokkene
5.1. Recht van toegang en inzage: U hebt het recht om gratis kennis te nemen van uw
persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
5.2. Recht van verbetering en verwijdering: U bent vrij om uw persoons- en organisatie
gegevens al dan niet mee te delen aan Het Houten Huizeke. Daarnaast hebt u steeds het recht
om uw persoons- en organisatie gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U
erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoons- en
organisatie gegevens, bepaalde diensten en producten niet meer leverbaar zijn.
5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking
van uw persoons- en organisatie gegevens, indien u meent dat daartoe ernstige en rechtmatige
redenen toe zouden bestaan. U kunt zich niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsen organisatie gegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst en de nakoming door het Houten Huizeke van haar contractuele verplichtingen.
Betreffende de verwerking voor direct marketing-doeleinden, mag u zich te allen tijde
verzetten zonder motivering van uw beslissing.
5.4. Uitoefening van rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door Het Houten Huizeke te
contacteren per email op info@hethoutenhuizeke.be of per brief op het onderstaand adres: Het
Houten Huizeke, Langstraat 33n 2260 Westerlo. Teneinde de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te vrijwaren, houden wij eraan om uw identiteit te verifiëren bij het uitoefenen van
uw rechten. Wij verzoeken u om steeds een kopij van uw identiteitskaart en volmacht voor
rechtspersoonlijkheden als bijlage bij te voegen.
Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Het Houten Huizeke heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op
technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging,
de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van
persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van
deze gegevens.
6.2. In geen geval kan Het Houten Huizeke aansprakelijk worden geacht voor enige directe of
indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de
persoonsgegevens.
6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet
toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent dus als enige
verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Websites van uw computer,
IP-adres, uw identificatiegegevens, de vertrouwelijkheid ervan, …
Artikel 7 – Cookies
7.1. Gebruik van Cookies Een “cookie” is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt vanop
de Websites van Het Houten Huizeke en dat bewaard wordt op de harde schijf van uw
computer. Zodoende kunnen wij uw voorkeuren onthouden bij het bezoeken van onze
Websites. De informatie die middels deze cookies bewaard wordt, kan uitsluitend worden
uitgelezen door Het Houten Huizeke. Onze Websites maken gebruik van Cookies en
gelijkaardige technologie om uw voorkeuren te onderscheiden van deze van andere bezoekers
op onze Websites. Dit laat ons toe om u een betere ervaring te garanderen bij het bezoeken
van onze Websites en om onze Websites tegelijkertijd te verbeteren. Cookies en andere
gelijkaardige technologieën staan ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de
gebruikers van onze Websites identificeren. Cookies maken het ons mogelijk de werking van
de Websites te verbeteren, om inzicht te krijgen in de interesses van onze gebruikers en om de
doeltreffendheid van de Content (software, materialen, producten, diensten en informatie) van
de Websites te meten. We zijn verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruiken,
bewaren en uitlezen van cookies en vergelijkbare technologieën op uw computer of mobiel
apparaat. Voor het gebruik van niet-functionele cookies hebben wij uw uitdrukkelijke,
ondubbelzinnige, geïnformeerde en voorafgaande toestemming nodig. U mag uw voorkeur
uitdrukken door op de overeenkomstige knop te drukken. U kunt uw toestemming nadien te
allen tijde opnieuw intrekken.
7.2. Soorten Cookies: De wet maakt een verschil tussen functionele en technisch
noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Functionele en technisch
noodzakelijke cookies zijn cookies die de goede werking van de Websites verzekeren (bijv.
cookies voor login en registratie, taalvoorkeuren). Niet-functionele cookies zijn cookies die
kunnen worden geplaatst voor statistische doeleinden, social targeting, behavioural
advertising en andere commerciële doeleinden.
7.3. Uw toestemming: Bij uw eerste bezoek aan de Websites informeren wij u over het
gebruik van cookies door middel van een pop-up boodschap. Het aanvinken/aanklikken van
kennisname betekent uw toestemming. Voor het gebruik van functionele en technisch
noodzakelijke cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming niet nodig. Nochtans kunt u
nadien steeds verkiezen om deze cookies uit te schakelen.
Voor cookies van derden (Google Analytics) verwijzen wij naar de verklaringen van deze
derden op hun respectieve website.
Artikel 8 – Toepasselijk Recht & Bevoegde
Rechtbank
8.1. Deze Privacyverklaring wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in
overeenstemming met de Belgische wetgeving die exclusief van toepassing is op ieder
mogelijk geschil. 8.2. De hoven en rechtbanken te Turnhout zijn exclusief bevoegd voor ieder
geschil dat zou rijzen uit de interpretatie of toepassing van deze Privacyverklaring.
Artikel 9 – Goedkeuring
Door het gebruik van de Websites, door de instemming met het Cookiegebruik in het
waarschuwingskader bij uw eerste bezoek of bij het aanpassen van uw Cookievoorkeuren en
door de instemming met de verwerking van uw persoons-en organisatie gegevens door het
aanvinken van het daartoe voorziene hokje, verklaart u zich akkoord met de overeenkomstige
bepalingen van de huidige Privacyverklaring en gaat u akkoord met de verzameling en
verwerking door Het Houten Huizeke van uw persoons-en organisatie gegevens en het
gebruik van Cookies in overeenstemming met deze Privacyverklaring.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2022 dino-online.be | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel